BÖLGENİN LEZZETİ…

BÖLGENİN LEZZETİ…

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )

BİLGİLENDİRME ve AYDINLATMA METNİ

Köfteci Refik olarak şubelerimizin, faaliyet alanı kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir.

Bu aydınlatma metni, Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla veri sorumlusu tarafından hazırlanmıştır.

Kanunun 10. maddesi uyarınca; müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş ortakları, şube ortakları, şube çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanlarını ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1.Veri Sorumlusu:

KÖFTECİ REFİK

…….

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3.maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

  1. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecektir

Kişisel verileriniz, şube faaliyetleri kapsamında Kanunun 4. 5. ve 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

▪  Müşteriler bakımından, ticari iş süreçlerinin sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin talep ve şikayet süreçlerinin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sürdürülmesi, ürün ve hizmetlerimizin müşterilere, potansiyel müşterilere, iş ortaklarına sunulabilmesi, bu kapsamda ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

▪   Müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları bakımından, Şubelerimizin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizi önermek, müşteri, portföy yönetimi, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, iletişim, denetim, kontrol, risk yönetimi, reklam, kampanya faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

▪ Yasal düzenlemeler gereğince, mahkemelere, hakem heyetlerine, arabuluculara, yargı mercilerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

▪ Çalışanlar, çalışan adayları bakımından; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, finans, muhasebe, idari, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan adayının işe yerleştirme süreçlerini yerine getirmek, stajyerlerin stajyer yerleştirme ve staj yapma süreçlerini gerçekleştirmek, şube ücret politikasının belirlenmesi,

▪ Şubelerimizin müşterileri, potansiyel müşterileri, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması,

▪ Şubelerimizin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

▪   Şubelerimizin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibatı, iletişimi sağlamak, Şubelerimizin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak, şube faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, şube iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimin sağlanması,

▪  Şubelerimizin ait bina ve eklentilerinin, fiziksel güvenliğinin, şube bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

▪  Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili satış işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimine ilişkin işlemleri yapmak, sunulan ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerinin sürdürmek,

▪  Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ihracat, ithalat işlerinin sağlanması, yurt içi, yurt dışı satış işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimi, gümrük işlemleri, dış ticaret sürecine ilişkin işlemleri yapmak,

▪   Çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi, şube menfaati kapsamında, personel devam kontrol sistemi kapsamında yüz tanıma sistemleri vasıtasıyla işe devam ve kontrolün sağlanması, personelin işe devam süreçlerinin takibi,

  1. İşlenen Kişisel Veriler

Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, şube faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

▪ Kimlik bilgileriniz (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport, izin belgesi, ikamet adresi, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi, araç ruhsat belgesi, paylaştığınız resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri, paylaşılan diğer kimlik bilgileri)

▪ İletişim bilgileriniz (İlgili tüm kişisel veri sahibi bakımından; telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz, müşteriler, tedarikçiler bakımından kep adresi bilgisi)

▪ Lokasyon bilgileriniz (İlgili tüm kişisel veri sahipleri bakımından; adres, konum bilgileri)

▪ Özlük Bilgileri (Çalışanlar bakımından, iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, Genel Sağlık Sigorta giriş bilgileri, AGİ formu bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, Banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, çalışan adayları bakımından iş başvurusu formu üzerinde yazılı kişisel bilgiler)

▪ Hukuki İşlem Bilgileri (Şube ile hukuki irtibatı bulunan ilgili kişiler bakımından; adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri, diğer yargı mercileri ile yapılan yazışmalar, dava ve icra dosya bilgileri, sair hukuki işlem bilgileri)

▪ İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)

▪ Müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Adı, Soyadı, TC. No, vergi numarası, vergi dairesi, yabancı kimlik numarası, pasaport bilgisi, adres, konum, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, kredi kartı, ödeme bilgileri, finans, fatura, sevk irsaliyesi, vekaletname bilgisi, imza sirküleri, pazarlama, işlem güvenliği, risk yönetimi bilgisi)

▪ Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, şube ortakları, şube çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçilerin ve ilgili üçüncü kişilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri),

▪ Finans Bilgileri (Müşteri, tedarikçiler bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, kredi kartı bilgisi, banka hesap numarası, ıban numarası, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, poliçe bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar, syajyerler, şube hissedarları bakımından banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri),

▪ Mesleki deneyim bilgileri (Çalışanlar, stajyerler, çalışan adayları bakımından, öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler),

▪ Görsel Kayıtlar (İlgili kişi bakımından; doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şube faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, şube internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)

▪ Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formlarında yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, sağlık testleri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları, stajyerler bakımından staj dosyasında ve evrakları üzerinde yer alan paylaşılan kan grubu, sağlık bilgileri)

▪ Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar için sabıka kaydı, çalışanlar ve çalışan adayları, stajyerler için hükümlülük, adli durum bilgileri),

▪ İnternet sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı hizmetleri üzerinden yapışan anketler, iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler,

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şube faaliyetleri kapsamında, bu aydınlatma metni ile belirtilen kişisel verileriniz; 2.maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şube ortakları/hissedarlarımıza, yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuk, mali ve vergi danışmanları, gümrük idaresi, gümrük müşavirliği, denetçiler gibi hizmet sağlayıcılarımıza, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, bankalar, finans kuruluşları, sigorta şubelerine, vergi daireleri, sosyal güvenlik kurumu, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda bulunan formlarının doldurulması, özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, pazarlama, planlama, ihracat, ithalat, kalite ve kurumsal gelişim faaliyetleri kapsamında verilerin işlenmesi, şube bina ve eklentilerinin, internet sitesinin ziyaret edilmesi, yüz tanıma sisteminin kullanılması, kapalı devre görüntülü kamera kayıt sisteminin kullanılması, internet sitemiz, e-posta, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şubeimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şubelerimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı )

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ ilgili kişinin haklarını düzenleyen ” 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi ; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusu olarak

 

KÖFTECİ REFİK ………

adresine bizzat, internet sitemizde bulunan ‘’İletişim Formu’’ doldurarak veya ……  adresine e-posta göndererek, noter vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

YASAL UYARI

 

Web sitesindeki malzemeleri, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için görüntülemeniz için tarafınıza izin vermektedir. Web sitesindeki herhangi bir malzemeyi kullanmanızdan kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcı olarak tarafınıza ait olacaktır.

 

Bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

 

Bu web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Köteci Refik sorumlu tutulamaz.

 

 

Görüntülemekte olduğunuz web sitesi KÖFTECİ REFİK ürünleri ve KÖFTECİ REFİK kampanyaları hakkında bilgi veren bir web sitesidir ve                           (bundan sonra KÖFTECİ REFİK olarak anılacaktır) ait olup kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. KÖFTECİ REFİK’ın söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

 

KULLANICI, bu web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 

SİTE KULLANIMI :

1) Bu web sitesinde yer alan bütün ürün adları KÖFTECİ REFİK’ın ticari ve tescilli markası niteliğindedir. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu’nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelir. Böyle bir durumun tespiti halinde KÖTECİ REFİK tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilmesi ile maddi/manevi tazminat talep edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması hakları saklıdır.

 

2) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, KÖFTECİ REFİK’ten önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. KÖFTECİ REFİK’in yasal hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

 

3) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgiler ile ilgili olarak KÖFTECİ Refik’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Her ne kadar KÖFTECİ REFİK bu web sitesindeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermekte ise de sitede yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda KÖFTECİ Refik’in herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden elde ettiği özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar KÖFTECİ REFİK’ten herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

 

İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi KÖFTECİ REFİK açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. KÖFTECİ REFİK tarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen bu web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI’nın işbu web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI’nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan KÖFTECİ REFİK’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.

 

FİYATLAR :

5) Web sitesinde bulunan veya sunulan ürünlere ait fiyat bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sitede belirtilen fiyatlar bir satış teklifi teşkil etmediği gibi KÖFTECİ REFİK’i ve yetkili satıcılarını bağlamamaktadır. Tüm KÖFTECİ REFİK ürünlerinin satın alımı, o ürüne ait satış sözleşmesinin maddelerine ve koşullarına tabidir. KÖFTECİ REFİK’ın düzenlediği kampanyalardaki fiyatlar stoklarla sınırlıdır. KÖFTECİ REFİK istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fiyat bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Bu sitedeki tüm materyallerin telif hakları KÖFTECİ REFİK’e aittir ve önceden KÖFTECİ REFİK’in yazılı izni olmaksızın, sadece herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırılabilir.

 

Bu sitede yer alan tüm bilgiler, tablolar, raporlar, tasarımlar, programlar ile buradan yapılan linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Site içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir belge, sayfa, metin, resim, logo, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar KÖFTECİ REFİK’in izin alınmaksızın web ortamında, ticari amaçlı olsun/olmasın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun (arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi) yayınlanamaz ve kullanılamaz.

 

Alışveriş Sepeti
Aradığınız ürünleri bulmak için yazmaya başlayın.
Adresine yakın şubemizi hemen ara ve siparişini hızlı bir şekilde ver lezzetin tadını çıkar.
0 öğe Sepet
Hesabım